Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
  ข้อมูลผู้บริหาร
  E-Service
  สายตรงนายก
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี 2564
  คำสั่ง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
  คำสั่งและบันทึกข้อความตรวจสอบภายใน
  นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ขออนุมัติตรวจสอบภายใน
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
   
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
(087-3926157)   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การสำรวจความพึงพอใจของประชานต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2565 (ดู : 1)
ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย (ดู : 10)
รายงานผลการสำรวจสภาพน้ำเสีย (ดู : 13)

 

ภาพกิจกรรม
 
 
กิจกรรมประชุมคณะทำงานกลไกขับเคลื่อนโครงการปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลปันแต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อขอรับเงินอุดหนุน เมื่อ 26 เม.ย.65
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ่อไทร-มาบไอ้จ้ง หมู่ที่ 4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปันแต ครั้งที่ 3/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมโครงการติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังภาคีเครือข่าย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาคน พัฒนาวัด ณ วัดสุนทราวาส ปี2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดปากสระ ปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามภารกิจ ปี2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่2/2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่1-13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลปันแต ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 93)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 78)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา (ดู : 87)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 110)
 
  ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
   
   
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ดู : 33)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.64) ศพด.บ้านสำนักกอ (ดู : 58)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.64) ศพด.บ้านควนปันแต (ดู : 54)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 11 ประปาแม่กะ (ดู : 53)
สำเนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ  (ดู : 61)
 
  กระดานสนทนา
  กระดานสนทนา  
 
หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ปันแต
ข่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ การทุจริตของเจ้าหน้าที่
อบต.ปันแต
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686, 074-672655 โทรสาร : 074-672686, 074-672655
E-mail Address : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs