องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686 , 074-672655 โทรสาร : 074-672686 , 074-672655
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pantae_1685@hotmail.com , saraban_06930513@dla.go.th