Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
  ข้อมูลผู้บริหาร
  E-Service
  สายตรงนายก
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  คำสั่ง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
  คำสั่งและบันทึกข้อความตรวจสอบภายใน
  นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ขออนุมัติตรวจสอบภายใน
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
  คู่มือความเสี่ยง ของอบต.
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  กรอบคุณธรรม
  ประกาศต่างๆ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  รายงานผลต่างๆ ของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รายงานผลหรือความคืบหน้า้รื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น
  ควบคุมภายใน
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
   
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
(087-3926157)   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คำสั่ง อบต.ปันแต ที่ 545/2566 แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ดู : 25)
คำสั่ง อบต.ปันแต ที่544/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ดู : 24)
ประกาศ อบต.ปันแต จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเส็ด (one stop sevice : oss)  (ดู : 26)

 

ภาพกิจกรรม
 
 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแตที่ได้รับความชำรุดเสียหาย ถนนสายทุ่งลาน สำนักกอ หมู่ที่ 11 ตำบลปันแต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแตที่ได้รับความชำรุดเสียหาย ถนนสายทุ่งลาน สำนักกอ หมู่ที่ 11 ตำบลปันแต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองช่างอบต.ปันแต ออกสำรวจในพื้นที่ตำบลและนำสิ่งขีดขวางทางน้ำออกเพื่อการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ซ่อมแซมถนน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทาน รอบคัดเลือก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ร่วมเดินขบวนพาเหรดของอำเภอควนขนุน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 74 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนพัทลุง ถึง สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดควนปันตาราม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สำนักกอเกมส์" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสำนักกอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ อบต.ปันแต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 26)
ประกาศอบต.่ปันแต เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 109)
ประกาศ อบต.ปันแต เรื่อง กำหนด วัน เวลาและสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 113)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 117)
 
  ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขากลาง - บ้านโพธิ์ (พท.ถ.๖๕-๐๐๖๒) หมู่ที่ ๑๓  (ดู : 16)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชพร้อมดินเลนเหมืองส่งน้ำสายปันแต - หนองหลัก หมู่ที่ ๑,๘  (ดู : 13)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกลีบ - บ้านนายยุคล  (ดู : 15)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14)
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร - ปันแต (พท.ถ.๖๕-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๔,๒,๑  (ดู : 20)
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต คลิ๊กที่นี่
หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ปันแต
ข่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ การทุจริตของเจ้าหน้าที่
อบต.ปันแต
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686, 074-672655 โทรสาร : 074-672686, 074-672655
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs