Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
  ข้อมูลผู้บริหาร
  E-Service
  สายตรงนายก
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  คำสั่ง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
  คำสั่งและบันทึกข้อความตรวจสอบภายใน
  นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ขออนุมัติตรวจสอบภายใน
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
  คู่มือความเสี่ยง ของอบต.
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  กรอบคุณธรรม
  ประกาศต่างๆ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  รายงานผลต่างๆ ของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รายงานผลหรือความคืบหน้า้รื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
   
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (ดู : 12) 8 ส.ค. 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแต จำนวน 15 สาย (ดู : 22) 19 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา ม.5 (ดู : 20) 17 ก.ค. 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะกลมออก ม.12 (ดู : 19) 17 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกเหรียง หมู่ที่ 11 (ดู : 21) 13 ก.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (ดู : 19) 13 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (ดู : 19) 13 ก.ค. 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 17) 11 ก.ค. 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร - ปันแต ม.1 (ดู : 14) 6 ก.ค. 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเบี่ยงสุนทรา - บ้านโพธิ์ (ดู : 27) 28 มิ.ย. 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ห้วยแม่กะ ม. 12 (ดู : 94) 21 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66) ศพด.บ้านสำนักกอ (ดู : 39) 26 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66) ศพด.บ้านควนปันแต (ดู : 39) 26 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายบ้านโพธิ์ - เขากลาง ม.7 (ดู : 38) 21 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืั้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแต จำนวน 7 สาย (ดู : 47) 12 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่องทาง สายช่องบล็อค - สะพานวังบ่อ ม.6 (ดู : 54) 21 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค ม.3 (ดู : 64) 10 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายหารเจ - หนองไหล ม.12 (ดู : 54) 8 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดิน (ดู : 44) 8 มี.ค. 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สายไผ่รอบ - เขากลาง ม.13 (ดู : 153) 8 พ.ย. 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปันแต - ช่องหลวน ม.5,11,12 (ดู : 98) 4 พ.ย. 2565
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่รอบ - เขากลาง หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 109) 10 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๖๕ - ๐๐๑ สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ ๕ , ๑๑ , ๑๒ บ้านควนปันแต , บ้านทุ่งลาน , บ้านช่องหลวน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 115) 10 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในไร่-มาบปลวกขาม ม.6 (ดู : 106) 12 ก.ย. 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาธิปไตย - ทุ่งลาน ม.11 ต.ปันแต (ดู : 92) 22 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร - ปันแต ม.4 ม.1. ต.ปันแต (ดู : 102) 22 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเบี่ยงสุนทรา-บ้านในไร่ ม.9 (ดู : 108) 19 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอปอ - ท่าฉ้อ ม.5 ต.ปันแต (ดู : 97) 17 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา ม.3 ตำบลปันแต (ดู : 107) 10 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา ม.4,5 ตำบลปันแต (ดู : 94) 10 ส.ค. 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านปากสระ ม.4 (ดู : 93) 2 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกบ่อไทร - มาบไอ้จ้ง ม.4 (ดู : 104) 18 ก.ค. 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ดู : 140) 14 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.64) ศพด.บ้านสำนักกอ (ดู : 175) 14 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.64) ศพด.บ้านควนปันแต (ดู : 158) 14 ต.ค. 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 11 ประปาแม่กะ (ดู : 159) 11 ต.ค. 2564
สำเนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (ดู : 169) 5 ต.ค. 2564
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวังบ่อ - มาบท่อม หมู่ที่ 7,8 (ดู : 150) 27 ก.ย. 2564
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายทางเข้าศาลาทุ่งลาน หมู่ที่ 11 (ดู : 140) 23 ก.ย. 2564
ประกาศ ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 (ดู : 167) 22 ก.ย. 2564
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 (ดู : 154) 16 ก.ย. 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 (ดู : 164) 16 ก.ย. 2564
ประกาศ ราคกลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายทางเข้าทุ่งลาน ม. 11 (ดู : 153) 16 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักกอ - สะพานเรือก (ดู : 152) 15 ก.ย. 2564
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวังบ่อ - มาบท่อม ม.7,8 (ดู : 155) 15 ก.ย. 2564
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 (ดู : 153) 31 ส.ค. 2564
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64 (ดู : 150) 20 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ - ตกควน หมู่ที่ 5 (ดู : 179) 15 มี.ค. 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอกราคา โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกลีบ - บ้านนายยุคล ม.5 (ดู : 182) 9 มี.ค. 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอกราคา โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร - ปันแต ม.2 (ดู : 175) 9 มี.ค. 2564
ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง (ดู : 174) 11 ก.พ. 2564
สำเนา ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหารเจ - ทุ่งลาน ม.12 (ดู : 181) 16 พ.ย. 2563
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหารเจ - ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 (ดู : 203) 9 พ.ย. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ ม.7 ตำบลปันแต (ดู : 213) 18 ก.ย. 2563
สำเนา ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายข้างที่ทำการ อบต.ปันแต - ไสงา ม.5 (ดู : 235) 5 ส.ค. 2563
สำเนา ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย (ดู : 217) 17 ก.ค. 2563
สำเนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาธิปไตย - ทุ่งลาน หมู่ที่ 11 (ดู : 228) 17 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในไร่ -ใสแพ ม.9 (ดู : 211) 14 ก.ค. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.สายทางเข้าที่ทำการ อบต.ปันแต หมู่ที่ 5 (ดู : 228) 14 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพ (ดู : 242) 17 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686, 074-672655 โทรสาร : 074-672686, 074-672655
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs