Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
  ข้อมูลผู้บริหาร
  E-Service
  สายตรงนายก
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  คำสั่ง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
  คำสั่งและบันทึกข้อความตรวจสอบภายใน
  นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ขออนุมัติตรวจสอบภายใน
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
  คู่มือความเสี่ยง ของอบต.
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  กรอบคุณธรรม
  ประกาศต่างๆ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  รายงานผลต่างๆ ของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รายงานผลหรือความคืบหน้า้รื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
   
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศอบต.่ปันแต เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 59) 17 ก.ค. 2566
ประกาศ อบต.ปันแต เรื่อง กำหนด วัน เวลาและสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 67) 7 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 67) 7 ก.ค. 2566
ประกาศ อบต.ปันแต รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 293) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศอบต.ปันแต เรื่องบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 116) 25 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 39) 12 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 25) 12 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 64) 19 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง บัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 80) 6 มี.ค. 2566
ประกาศอบต.ปันแต เรื่องกำหนดเวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 55) 23 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 50) 23 ก.พ. 2566
ประกาศ อบต.ปันแต เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 73) 6 ก.พ. 2566
ประกาศ อบต.ปันแต เรือง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 117) 20 ต.ค. 2565
ประกาศ อบต.ปันแต เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 97) 11 ต.ค. 2565
ประกาศ อบต.ปันแต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 97) 11 ต.ค. 2565
ประกาศ อบต.ปันแต เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 114) 26 ก.ย. 2565
ประกาศอบต.ปันแต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 166) 16 ส.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 228) 22 ก.พ. 2565
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 193) 11 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา (ดู : 202) 11 ก.พ. 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 230) 24 ม.ค. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 322) 12 ม.ค. 2564
ประกาศกำหนดวันเวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 271) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 276) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 288) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 292) 29 ก.ย. 2563
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 243) 21 ก.ย. 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหก และเลือกสรรเป็นพนักงาน (ดู : 254) 21 ก.ย. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (ดู : 297) 1 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (ดู : 326) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศ กำหนดวันเวลาและสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 304) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 290) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 273) 19 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 274) 6 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบวันเวลาและสถานที่สอบ (ดู : 282) 27 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 354) 7 ก.พ. 2563
ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 560) 8 ก.พ. 2561
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 642) 1 ก.พ. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 537) 1 ก.พ. 2561
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ปี 61 (ดู : 1068) 15 ม.ค. 2561
ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 427) 28 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 475) 14 พ.ย. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 470) 9 พ.ย. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 457) 19 ต.ค. 2560
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 671) 2 มิ.ย. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 460) 1 พ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (ดู : 897) 17 มี.ค. 2558
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 950) 9 ก.พ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 1098) 9 ก.พ. 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู : 1030) 15 ม.ค. 2558
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 846) 9 ธ.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686, 074-672655 โทรสาร : 074-672686, 074-672655
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs