ภาพกิจกรรม
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานดำเนินโครงการ
2335
19 มกราคม 2567

อำเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. 
  นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานดำเนินโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง จำนวน ๕ ครัวเรือน ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ราษฎร จากหัวหน้าส่วนราชการอำเภอควนขนุน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ส.อบจ.เขตพื้นที่อำเภอควนขนุน คณะครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลปันแต ส.อบต.ปันแต พร้อมบุคลากร และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  
   ณ วัดควนปันตาราม หมู่ที่ ๕ ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง