กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นายเนติพันธ์ แจ้งจุล

  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นายโอฬาร คงพรหม

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางวิภาดา ไพรี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • น.ส.จารุวรรณ พงศาปาน

  ครู ศพด.บ้านควนปันแต

 • นางจิรประภา บุญสนิท

  ครู ศพด.บ้านควนปันแต

 • นางแน่งน้อย ชูนอง

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ศพด.บ้านควนปันแต

 • นางสาวสำรวย หนูทิพย์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านสำนักกอ

 • นางสุคลธ์ ทองสม

  ครู ศพด.บ้านสำนักกอ

 • นางษุญรินทร์ จันทร์เมือง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านสำนักกอ

 • นางสาวปัญญารัตน์ ขุนรักษ์

  คนงานทั่วไป