คณะผู้บริหาร
 • นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
  โทร. 087-3926157

 • นายพันธทิพย์ ศรีเงิน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
  โทร. 093-6091577

 • นายสมโชติ เพชรจันทร์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
  โทร. 062-2093949

 • นายภิญโญ หนูมาก

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

  โทร0957966652