หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายเอกชัย รักปาน

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
  โทร. 089-8700155

 • นายประเสริฐ หนูมาก

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
  โทร. 080-8134162

 • นางวิภาภรณ์ นวลสิงห์

  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทร. 087-8992296

 • นายอำมร คำทอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทร. 099-3657595

 • นายวีระ ชูเกื้อ

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร. 081-2760566

 • นายเนติพันธ์ แจ้งจุล

  ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทร. 084-9681416