กองช่าง
 • นายวีระ ชูเกื้อ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายวีระชัย เลื่อนจันทร์

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์

  เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

 • นายวิฑูร บัวทอง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายสามารถ เพชรมั่ง

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นางนันทิกา ทองอินไข่

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นายกรีฑา คำทอง

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายจักรพงค์ เรืองเพชร

  คนงานทั่วไป