ภาพกิจกรรม
7 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. ณ วัดสุนทราวาส ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เปิดงาน วาระครบ 200 ปี รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระอุดมปิฎก โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปันแต กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลปันแต ชมรมอุบาสกอุบาสิกา คณะครู นักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยายน โรงเรียนวัดสุนทราวาส ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ด้วย
410
10 เมษายน 2567