ภาษีป้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2559
26 ตุลาคม 2558

0


เอกสารแนบ
ภาษีป้าย
6 มกราคม 2557

0


เอกสารแนบ
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
30 พฤศจิกายน 544

0


อัตราภาษีป้าย
30 พฤศจิกายน 544

0


กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
30 พฤศจิกายน 544

0


ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
30 พฤศจิกายน 544

0