วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
30 พฤศจิกายน 2566

0


วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“เส้นทางคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า ส่งเสริมการศึกษา สืบสานภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจของการพัฒนาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน
2. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
3. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. บำรุงรักษาและส่งเสริมศิลปะจารีต ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง
2. พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในทุก ๆ ด้านให้มีความสะดวก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างทั่วถึง
4. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ