การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
15 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
21 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ต้านทุจริต
21 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ต้านทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการวันท้องถิ่นไทย
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการวันท้องถิ่นไทย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ