คำสั่งและบันทึกข้อความตรวจสอบภายใน
คำสั่งอบต.ปันแตที่ 475/2565
20 กันยายน 2565

0


คำสั่งอบต.ปันแตที่ 475/2565

เอกสารแนบ
ประกาศเรื่องติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
28 มิถุนายน 2565

0


ประกาศเรื่องติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
17 พฤษภาคม 2565

0


คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและมอบหมายความรับผิดชอบ

เอกสารแนบ
ประกาศอบต.ปันแต
17 พฤษภาคม 2565

0


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565

เอกสารแนบ