รายงานผลต่างๆ ของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2400
11 มกราคม 2566

0


หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
28 ธันวาคม 2565

0


รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ