ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 พร้อมตารางออกบริการเคลื่อนที่
2 มิถุนายน 2566

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2559
26 ตุลาคม 2558

0


เอกสารแนบ
แผนการออกเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2557
6 มกราคม 2557

0


เอกสารแนบ
ภาษีบำรุงท้องที่
6 มกราคม 2557

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
6 มกราคม 2557

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2557
6 มกราคม 2557

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
30 พฤศจิกายน 544

0


เอกสารแนบ