ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกสาโรจน์ บุญเรืองขชาว เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง
14 พฤษภาคม 2567

91


วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายกสาโรจน์ บุญเรืองขชาว เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมูลนิธิ เข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติการในเครือข่าย